بخش اول

 

برابر قانون مالک و مستأجر ایالت انتاریو شما باید:

 

۱ـ یک نسخه از قرارداد اجاره را که امضاء کرده اید حداکثر تا ۲۱ روز بعد از عقد قرارداد به مستأجر تسلیم نمائید. این قرارداد بایستی دارای آدرس صحیح شما باشد. اگر کپی قرارداد را مستأجر دریافت نکند می تواند از پرداخت اجاره بهاء امتناع نماید.

۲ـ محل مورد اجاره را در شرایط مناسب زندگی نگه دارید و اگر تعمیر نیاز دارد به ویژه وقتی سلامتی مستأجران در گرو آن است حتماً به موقع انجام دهید. اهمال در این مورد منجر به جریمه نقدی برای شما می شود، اگر مستأجر شکایت کند.

۳ـ اگر کنترل حرارت محل مورد اجاره با شماست بایستی آن را در حداقل۲۱ درجه سانتی گراد در زمستان (برای تورنتو) نگه دارید. انتخاب این درجه حرارت بر اساس قانون مالک و مستأجر مشخص شده و به دلخواه شما نمی باشد. مالکان موظف به برقراری خنک کننده در تابستان برای مستأجران نمی باشند.

۴ـ در صورتی که سر و کارتان به دادگاه های مالک و مستأجر افتاد (LTB) Landlord Tenant Board بایستی تمام جزئیات حکم صادره از آنها را اجراء کنید و آن را به تعویق نیاندازید.

۵ـ به مستأجر بابت اجاره ماه آخر که مدتی نزد شما بوده (حداقل یک سال) سود تعلق می گیرد. آن را پرداخت نمائید. این سود بر اساس(Customer Price Index) CPI  محاسبه می شود.

۶ـ این مبلغ را (هر چند جزئی) می توانید به صورت هر ساله پرداخت نمائید یا به آخرین ماه سپرده که نزد شماست اضافه کنید ولی در هر صورت مستأجر را در جریان قرار دهید.

۷ـ شما باید از مستأجر اجازه کتبی داشته باشید (Application Form) تا بتوانید سابقه کردیت او را چک کنید یا به کسانی که او به عنوان مرجع به شما داده تلفن زده و از وضعیت او جویا شوید. اطلاعات مستأجر را باید فقط برای این منظور استفاده کرده و آنها را به دیگران ندهید.

۸ـ هنگامی که مستأجر برای درآمد خود نمی تواند مدارک کافی ارائه دهد شما باید از وی بخواهید شخص معتبری را معرفی کند که قرارداد اجاره را همراه مستأجر امضاء کند (Co-Signer) این شخص به همان اندازه مستأجر مسئول پرداخت اجاره و آثار قانونی قرارداد اجاره می باشد.

تفاوت CO-Signer با Guarantor این است که Guarantor موظف به پرداخت اجاره و مسائل حاصل از قرارداد نمی باشد. هنگامی که مستأجر اجاره را پرداخت نکرد پس از اتمام حجت با مستأجر آن گاه بایستی به سراغ Guarantor بروید. بنابراین وی مسئولیت و تعهد غیر مستقیم دارد.

۹ـ اگر قرارداد اجاره بر اساس تعهد Guarantor منعقد گردیده توجه داشته باشید که چنانچه بنا به تجدید آن باشد باید مجدداً این شخص مراتب را تأئید نماید و به صرف این که وی یک بار امضاء کرده اجاره را تمدید ننمائید.

۱۰ـ اگر از مستأجر احتمالی خود فرم Application دریافت نمودید (مستقیماً یا از طریق مشاور املاک وی) و چنانچه او را تأئید نموده و ودیعه دریافت کرده اید قانوناً وی مستأجر شما محسوب می شود و محل را به او اجاره داده اید، هر چند که هنوز فرم قرارداد اجاره را امضاء نکرده باشد. چنانچه می خواهید متعهد به قبول او نباشید از دریافت ودیعه خودداری نمائید.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.