شهروند- با افزایش روند مصرف مواد مخدر در تورنتو برخی از صاحبان بارها تصمیم گرفته اند تا سهم خود را برای مقابله با این بحران ایفا کنند. بر همین اساس بسیاری از بارهای تورنتو بسته های naloxone را خریداری کرده و در محل ذخیره می کنند تا بتوانند به افرادی که دچار سوءمصرف این مواد می شوند به موقع کمک کرده و از مرگ های نابهنگام جلوگیری به عمل آورند. صاحبان برخی از این بارها می گویند که باید همگان در این شرایط پیش آمده دست یاری بدهند تا شمار تلفات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در تورنتو کاهش پیدا کند.

Naloxone دارویی است که در هنگام سوءمصرف مواد، به شخص مصرف کننده کمک می کند تا از بحران عبور کند و جان خود را از دست ندهد. این بسته های دارویی هم اکنون در بسیاری از داروخانه های تورنتو بدون ارائه نسخه پزشک فروخته می شود و هرکسی می تواند در هنگام بروز خطر از آن استفاده کند و برای استفاده نیازی به تخصص خاصی نیست و تنها آموزش ابتدایی در این زمینه کافی است. علاوه بر بارها در تورنتو، مکان های دیگری نظیر کتابخانه های عمومی نیز اعلام کرده اند که به کارکنان خود درباره ی چگونگی استفاده از این دارو در هنگام ضرورت آموزش می دهند تا بتوانند از این طریق سهمی در مقابله با بحران پیش رو داشته باشند.