روز سه شنبه ۱۰ فوریه، شهرداری تورنتو بودجه ی ۷/۸ بیلیون دلاری خود را ارائه داد که در آن برای صاحبان خانه، ۴ درصد افزایش مالیات سالیانه درنظر گرفته شده است.

شماره ۱۲۱۶ ـ پنجشنبه  ۱۲ فوریه ۲۰۰۹


 

روز سه شنبه ۱۰ فوریه، شهرداری تورنتو بودجه ی ۷/۸ بیلیون دلاری خود را ارائه داد که در آن برای صاحبان خانه، ۴ درصد افزایش مالیات سالیانه درنظر گرفته شده است.

دیوید میلر به هنگام بحث بر روی بودجه

عضو مخالف شورای شهر، دنزل مینان ونگ، از حوزه ۳۴ دان ولی شرق، اظهار داشت: در ظاهر ۴ درصد افزایش است ولی با افزایش های پنهان در سایر اقلام، این رقم به ده درصد افزایش می رسد.

او افزود، در این بودجه افزایش هایی که روی قبض آب و گرفتن پلاک ماشین و جمع آوری زباله قبلا صورت گرفته بود، لحاظ نشده است.

بودجه شهرداری توسط دیوید میلر، شهردار و رئیس بودجه شلی کارول ارائه شد. این بودجه که ۵۰۰میلیون دلار از بودجه ی سال گذشته بیشتر است، افزایش کمی در برخی برنامه ها درنظر گرفته اما تعهد کرده که هیچ یک از خدمات اصلی را قطع نکند.

در افزایشی که به مالیات خانه ها تعلق گرفته به عنوان مثال خانه ای با ۳۸۷هزار دلار قیمت حدود ۸۹دلار مالیات آن افزایش خواهد یافت.

ارائه دهندگان بودجه، تصمیم گیری خود را در ارتباط با وضعیت خاص اقتصادی فعلی عنوان داشتند.