شهروند- سازمان بهداشت کانادا می گوید که افزایش مالیات بر روی دخانیات یکی از بهترین و موفق ترین راه های کاهش و کنترل میزان مصرف سیگار در بین کانادایی ها بوده است. دولت کانادا تصمیم دارد تا سال ۲۰۳۵ میزان مصرف دخانیات را به پنج درصد کل جمعیت کاهش دهد. هم اکنون ۱۴.۲ درصد جمعیت کانادا دخانیات مصرف می کنند که این میزان نسبت به گذشته کاهش چشم گیری داشته است. اگرچه ممنوعیت مصرف دخانیات در مکان های بسته و ممنوعیت تبلیغات و فروش در همه مکان ها در این کاهش بی تاثیر نبوده است، اما متخصصان در این زمینه معتقدند بیشترین تاثیر را افزایش مالیات دخانیات داشته است.

هم اکنون مالیات سیگار ۶۸ درصد قیمت فروش است و سازمان بهداشت کانادا از دولت می خواهد که آن را به ۸۰ درصد افزایش دهد. برای رسیدن به هدف و رساندن میزان افراد مصرف کننده به ۵ درصد کل جمعیت کانادا، دولت باید هرچه سریع تر برای افزایش میزان مالیات دخانیات اقدام کند، زیرا اگرچه کاهش مصرف مشاهده می شود اما روند آن کندتر شده است.