شهروند- برنامه ی “پلیس در مدرسه” که به اختصار SRO نامیده می شود نزدیک به یک دهه است که در مدارس تورنتو اجرایی است و به موجب آن افسرهای پلیس برای کمک به دانش آموزان و خانواده های آنها و برای حل موارد ضروری و فوری در مدارس حضور دارند، اما اواخر هفته گذشته آموزش و پرورش تورنتو با برگزاری یک رای گیری به پایان یافتن حضور افسران پلیس در دبیرستان های تورنتو رأی داد.

این درخواست که بارها از جانب خانواده ها و دانش آموزان مطرح شده بود، مدت ها بود که توسط آموزش و پرورش تورنتو در حال بررسی بود و سرانجام این سازمان بر آن شد تا به خواسته های جامعه ای که برای آنها خدمت می کند، پاسخ داده و این برنامه را پایان دهد.

بسیاری از دانش آموزان می گویند که حضور پلیس اگرچه به ظاهر برای امنیت آنهاست، اما آرامش روانی آنها را برهم می زند. بسیاری بر این باورند که این برنامه نیز جانب گیری های خودش را دارد و پلیس در همه ی دبیرستان ها حاضر نمی شد و در برخی موارد حضور پلیس در محله هایی مانند محله ی سیاه پوستان پررنگ تر بود.

سازمان پلیس تورنتو از این تصمیم گیری ناراحت است و می گوید نیروهای پلیس در دبیرستان ها برای این بود که از برقراری امنیت اطمینان حاصل شود و نبودنشان موجب نگرانی است.