در شماره ی گذشته بر اهمیت فرم TAF تاکید شد و گفتیم این فرم دارای سه قسمت است؛ اطلاعات شخصی فرد متقاضی اجاره، اطلاعات محل سکونت فعلی و قبلی و همچنین اطلاعات مربوط به شغل و درآمد وی، همچنین تاکید شد که همه ی اطلاعات بایستی روی فرم آورده شود و طفره رفتن متقاضی موجب توجه بیشتر شما خواهد شد.

 

اکنون ادامه پاسخ به این پرسش که مطرح شد:

آیا در پروسه انتخاب مستأجر احتمالی، تهیه و کار روی فرم درخواست اجاره یا Tenancy Application Form (TAF) لازم است؟

 

نکته مهم اینجا اینست که گاهی متقاضی اجاره تعداد افراد را خود، همسر و فرزند (یا فرزندان) ذکر می کند و از پدر و مادر یا عمو  و دایی صحبتی نمی کند ولی وقتی خانه را اجاره می کند ملاحظه می شود با آنها زندگی می کند و ظاهراً می گوید این ها به طور موقت مهمان هستند. چگونه می توان با این وضع برخورد کرد؟

بهترین راه اینست که در قرارداد اجاره که در مرحله بعدی از آن صحبت می کنیم ذکر شود که مستأجر نمی تواند بیش از یک ماه (یا دو ماه) از مهمان در محل مورد اجاره پذیرایی کند وگرنه مبلغ بیشتری بابت اجاره باید بپردازد.

دوم: داشتن اطلاعات مربوط به محل سکونت فعلی و قبلی متقاضی اجاره و بررسی آنها بسیار مهم است. معمولاً این قسمت ها کامل پر نمی شود به ویژه محل سکونت قبلی، زیرا محل سکونت فعلی مستأجر آنست که وی می خواهد به زودی آنجا را ترک نماید (این آدرس باید با آدرس روی گواهینامه رانندگی همخوانی داشته باشد). شما برای چک کردن وضعیت مستأجر احتمالی بهتر است قبل از صاحبخانه فعلی با صاحبخانه قبلی وی تماس بگیرید، زیرا صاحبخانه فعلی ممکنست به دلیل خلاص شدن از دست مستأجر به تمجید از وی نزد شما بپردازد ولی نفر قبلی که مثلاً دو سال قبل صاحبخانه وی بوده واقعیات را می گوید. ضمناً مطمئن شوید که شماره تلفنی که به عنوان صاحبخانه (چه فعلی چه قبلی) در فرم ذکر شده واقعاً مربوط به همان آدرس و محل باشد. مقصود اینست که متقاضی ممکن است شماره یکی از دوستانش را به عنوان مالک فعلی و قبلی ذکر نماید و او از متقاضی خیلی تعریف کند.

در هر کدام از این محل ها متقاضی چه مدت ساکن بوده است؟ اگر کوتاه مدت زندگی کرده چرا محل ها را ترک کرده؟ به چه علت می خواهد محل فعلی سکونت را ترک نماید و به ملک شما کوچ کند؟

توجه داشته باشید که اگر در پروسه انتخاب مستأجر از مشاور املاک خود استفاده می کنید وی موظف به اخذ فرم TAF بوده و سعی می کند از متقاضی بخواهد اطلاعات کامل و درستی وارد فرم نموده و امضاء او را گواهی نماید ولی مشاور املاک وظیفه بررسی صحت و ثقم این اطلاعات را ندارد، بلکه این کار باید توسط شخص مالک یا نماینده او که بعضاً کمپانی های مدیریت املاک یا Property Management هستند، انجام شود.

سوم: اطلاعات مربوط به شغل، درآمد و محل کار متقاضی. آدرس کامل محل کار متقاضی با ذکر شماره تماس شرکت یا سازمان و نام سرپرست وی از جمله موارد مهم است. محل کار قبلی وی نیز به بررسی های شما کمک فراوان می کند. اگر نامه ای به عنوان تأییدیه استخدامی و درآمد متقاضی ضمیمه TAF هست وظیفه شما اینست که وجود چنین سازمانی را از طریق اینترنت یا منابع دیگر تأیید کنید. دیده شده که بعضی متقاضیان با توجه به دسترسی همگان به انواع تکنیک های گرافیکی به راحتی می توانند نامه ای به شما ارائه دهند که اصولاً سازمان و شرکت با آن مشخصات وجود خارجی نداشته باشد.

قدم بعدی این است که با سازمان مربوطه به ویژه افراد کلیدی آن تماس گرفته و از وضعیت متقاضی جویا شوید. سؤال کنید چه مدت است آنجا کار می کند، آیا استخدام موقت است یا دائمی، درآمدش چقدر است؟

ادامه دارد

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.

jafarhomes@gmail.com