شهروند- بنا به گزارشات شورای شهر تورنتو و تصمیم گیری های اخیر در انتخابات سال ۲۰۱۸ تعداد صندلی های شورای شهر از ۴۴ به ۴۷ افزایش پیدا خواهد کرد و سه سیاستمدار دیگر بر روی این صندلی های جدید خواهند نشست. همچنین مرزبندی بخش های انتخاباتی برای انتخابات سال ۲۰۱۸ تغییر کرده است و بر همین اساس ۴ بخش جدید، سه بخش برای دان تاون تورنتو و یک بخش جدید برای نورت یورک ایجاد شده است و در پی آن یک بخش انتخاباتی در ناحیه غربی دان تاون تورنتو از بین رفته است.

بخش های انتخاباتی مناطق حومه ی تورنتو تغییری نکرده است.  میانگین جمعیتی برای دسته بندی بخش های انتخاباتی ۶۱۰۰۰ نفر تعیین شده است. برخی از بخش های انتخاباتی در دان تاون تورنتو به اجزای کوچک تری تجزیه شده است.

این تغییرات در بخش های انتخاباتی به دلیل تغییرات جمعیتی در سالهای اخیر صورت گرفته است و دلیل آن حفظ تعادل جمعیتی برای برابری رأی دهندگان است تا از این طریق هر رأی دهنده وزن رأی برابر با دیگری داشته باشد.

مخالفان این تصمیم بر این باورند که تمهیدات لازم برای انتخابات سال ۲۰۱۸ انجام پذیر نیست و این تغییرات به زمان بیشتری نیاز دارد، اما هیئت شورای شهر انتاریو که با نام اختصاری OMB شناخته می شود در تصمیمی ۳۸ صفحه ای جزییات این طرح را بیان کرده و آن را پذیرفته است.