شهروند- این روزها شلوغی مترو در تورنتو به یکی از معضلات اساسی این شهر تبدیل شده است و شکایت ها از این شلوغی در بسیاری از اخبار شنیده می شود. گفته می شود که میزان افرادی که در خط یک مترو ، خیابان یانگ، جابجا می شوند در طول تاریخ به این اندازه نبوده است ؛ روزانه ۲۸۰۰۰ الی ۳۰,۰۰۰ نفر به سمت دان تاون تورنتو روانه اند و از خط به سمت جنوب استفاده می کنند.

این شلوغی زیاد در ساعات اولیه صبح و حدود ۹۰ دقیقه روزانه به طول می کشد و TTC و شهرداری به دنبال راهی هستند تا هرچه سریعتر بتوانند کمی از این ازدحام بکاهند و به مردم کمک کنند که بدون تاخیر به محل کار خود برسند.

در این میان جمعی خودجوش و داوطلبانه راه حلی اندیشیده اند که شاید برای مسافران خالی از لطف نیست. این افراد صبح زود در خیابان ایستگاه کینگ بسته ای با نام “Overcrowding Relief Kits” ارائه می دهند که در آن یک پازل، خوراکی و دستورالعملی برای کاهش میزان شلوغی ارائه شده است. این گروه که “TTCriders” نام دارد در پی آن است تا به مسافران کمک کنند زمانی که منتظر قطار هستند وقتشان بیهوده تلف نشود و برای مدتی کوتاه سرگرمی مفیدی داشته باشند.