مترو یانگ از روز ۱۵ فوریه در ایستگاه اگلینتون ، ۹۰ دقیقه زودتر بسته می شود و این تغییر برنامه تا سال ۲۰۱۰ ادامه خواهد داشت.

شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه  ۱۹ فوریه ۲۰۰۹


 

مترو یانگ از روز ۱۵ فوریه در ایستگاه اگلینتون ، ۹۰ دقیقه زودتر بسته می شود و این تغییر برنامه تا سال ۲۰۱۰ ادامه خواهد داشت.

میکا میدولو سخنگوی تی تی سی در این باره می گوید:« قدمت این ایستگاه به بیش از ۴۰ سال می رسد و نیاز به تعمیر و بازسازی دارد. و این تغییر برنامه به دلیل تعمیر ایستگاه یاد شده است. این برنامه فاز دو پروژه تعمیرات است. فاز یک این پروژه تعمیر ایستگاه لارنس بوده است». ایستگاه های فینچ، شپرد ـ یانگ ، یورک میلز و لارنس کماکان همانند ساعات پیشین به کار خود و جابجایی مسافرین تا ساعت ۲ بامداد باز و مشغول خواهند بود.