از خوانندگان

 

حجاب

آنها ما را به دار حجاب کشیدند

 و ما حجاب را

 آنها انسانیت را

 و ما حقارت را

زنجیر زنجیر به پاهامان بستند

 و ما حلقه حلقه گیسو بر باد دادیم

 سیاه عفن مرگ را فریاد کردند

 و ما سرخی عشق را نجوا کردیم

آنها هراس آویزانی از گیسو ان را وعده دادند

و ما شمیم تره ی عاشق را مژده دادیم

آنها باد کاشتند

و ما طوفان شدیم .

 

صدای انقلاب

 

رفیق آیت الله صدای انقلاب را نشنید

رفیق تزار هم!

اما رفقایی که شنیدند

از ترسِ ترس ترسیدند و زیر سبیلی در کردند

 شوالیه های دروغگوی سبیلو

با نعلین به آغوش برادر بزرگتر گریختند

و سرگشته و حیران سراز سیبری درآوردند

 و هیچ بلدوزی نتوانست آوار فروریزی واقعیت را برسرشان توجیه کند

رفقای سبیلو و ریشو تلاش های ولتر و روسو را

در پوتین تزار نو چال کردند

و اشک و خون کودکان سوری را

با سیاست منحوس دلارهای نفتی تاخت زدند.

دریغا و دردا که

فراخوان خیزش توده ها

دست مایه کاسب کارانه دون مایه ای بود

که شرف را کیلو کیلو سودا کردند .