شهروند-  این هفته شورای شهر هالیفکس، بعد از مدت ها مشورت، سرانجام به این مهم رأی داد تا مجسمه ادوارد کورن والیس Edward Cornwallis، از یک پارک در دان تاون این شهر برداشته شود. این شورا معتقد است که وجود این مجسمه در شهر مانعی بر سر راه آشتی ملی با بومیان کاناداست.

ادوارد کورن والیس در تاریخ کانادا یک شخصیت نظامی است که برخی او را بسیار شجاع و قوی می انگارند و به لحاظ تاریخی وی را موسس شهر هالیفکس می شمارند.

اما واقعیت تاریخی این است که کورن والیس بعد از ورود به هالیفکس این شهر را طی جنگ و خونریزی بسیار خشن از دست بومیان Mi’kmaq  خارج کرد و کنترل آن را دست گرفت.

رئیس Mi’kmaq پیشتر درخواست داده بود که این مجسمه سریعا از پارک برداشته شود و بارها برای این درخواست تظاهرات زیادی نیز توسط مردم در این شهر انجام شده بود.

قرار است این مجسمه در مکانی خارج از دید مردم نگهداری شود تا بتوان برای جایگاه و این که چگونه بار دیگر نمایش داده شود تصمیم گیری گردد.

اعضای شورای شهر که به برداشتن این مجسمه رأی دادند می گویند که کورن والیس همچنان در تاریخ کانادا باقی خواهد ماند، اما تصمیم به اینکه به چه شیوه ای و تحت چه صفاتی نمایش داده شود باید بررسی های دقیقی صورت گیرد.