روز جهانی نوروز در سال ۲۰۱۰ در یکی از مصوبات سازمان ملل متحد پذیرفته شد. در سال ۲۰۱۴ دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: این جشن را متجاوز از سه هزار سال است که در اولین روز سال رعایت می کنند و بر پای می دارند. من برای این روز بین المللی از هر فردی چه مرد و چه زن خواهش دارم که حامل پیام صلح و وحدت و تجدید گردد.

کشور مقدس ایران هزاران سال است که این یادگار فرخنده را نوروز فرخ روز می نامند، بسیار گرامی می دارند و بر آن ارج می نهند. نوروز در ایران بیش از آنکه جشنی موکول به زمان و مکان باشد، جشن طبیعت این سرزمین است، زمین از پوشش سپید برف و نفس سرد زمستان بیرون می آید و جامه ای زمردین بر تن می کند. خورشید به اعتدال بهاری باز می تابد و نور آفتاب ملایم و دلنواز می شود.  نوروز جشن شروع گردش طبیعت است و می توان گفت از آن زمان که ایرانیان گردش سال و گردش طبیعت را یافتند نوروز را آغاز آن نهادند.

عید نوروز گذشته از این که برای بهائیان ایران جشن ملی است، روزیست مقدس برای همه بهائیان عالم چون اولین روز تقویم این آئینی شمرده می شود از جمله افتخارات بهائیان بر این است که در سایه  آئین جضرت بهاءالله عید نوروز از عید ملی به جشن جهانی تبدیل شده است و حتی در دورترین نقاط کره ارض که بوی بهار هم در کار نباشد بهائیان از هر قوم و نژاد نوروز را گرامی داشته و جشن می گیرند و در این روز مبارک از سراسر جهان توجه به کشور مقدس ایران می نمایند.

نوروز چنان که حضرت عبدالبهاء فرموده اند «نزد ایرانیان یادآور مفاخر باستان است. می فرمایند: وقایع بسیار عظیمه در روز نوروز وقوع یافت… لهذا همیشه ملت ایران قریب ۶-۵ هزار سال است که این روز را فیروز شمرده اند و شگون داشته اند و روز سعادت ملت شمرده اند.»

«فی الحقیقه این روز بسیار مبارک است زیرا… جمیع کائنات  ارضیه چه اشجار، چه حیوان، چه انسان جان تازه یابد و از نسیم جانپرور نشاطی حاصل کند.

و باز می فرمایند:«چون روز مبارکی است نباید آن روز را مهمل گذاشت که ثمر آن محصور در سرور و شادمانی ماند. در چنین روز مبارکی باید تأسیس مشروعی گردد که فوائد و منافع آن از برای ملت دائمی ماند» این مشروع می تواند تأسیس مؤسسه ای باشد، کاری انسانی و عام المنفعه باشد یا هر خدمتی که مفید بشریت باشد….

سال نو و نوروز فیروز را به همه ایرانیان و خوانندگان گرامی تبریک گفته از درگاه خداوند متعال سلامتی، سعادت، صلح و آرامش برای عموم اهل عالم آرزو داریم.

تبریک نوروزی را با قسمت کوتاهی از یکی از مناجات های حضرت عبدالبها درباره ایران خاتمه می دهیم.

به نام یزدان مهربان:

پاک یزدانا خاک ایران را از آغاز مشکبیز فرمودی و شورانگیز و دانش خیز و گوهر ریز، از خاورش همواره خورشیدش نورافشان و در باخترش ماه تابان نمایان، کشورش مهرپرور و دشت بهشت آسایش پر گل و گیاهِ جان پرور و کهسارش پر از میوه تازه و تر و چمنزارش رنگ باغ بهشت، هوشش پیغام سروش و جوشش چون دریای ژرف پر خروش….