اقتباس ازآثار نویسندگان بهائی

برای بهائیان سرتاسر دنیا این روزها روزهای عید گل یا عید رضوان است که آن را گرامی می شمارند و جشن می گیرند. عید گل در حقیقت دوازده روز طول می کشد که از اول اردیبهشت آغاز می شود. این عید به این خاطر است که در سال ۱۸۶۳ میلادی در حالی که دو دولت ایران و عثمانی دستور تبعید بهاءالله را به استانبول صادر نمودند بهاءالله و یارانش پیش از حرکت به سمت استانبول به مدت ۱۲ روز در خارج از بغداد در باغی به نام نجیبیه (رضوان) جمع گشتتند. در اولین روز از این ۱۲ روز بهاءالله به گونه ای علنی سرآغاز آئین بهائی و پیام روحانی نوین خود را به همراهان خویش اعلان نمود. اگر چه ممکن است در ابتدا این عید تنها عید مذهبی و فقط مربوط به هموطنان بهائی پنداشته شود اما واقعیت این است که این عید، عید همه ایرانیان است چرا که عید گل، عید آزادی و برابری همه مردم ایران است. در اولین روز عید گل بهاءالله مقام خود را به عنوان پیامبری ایرانی علنی نمود. اما در آن روز بهاءالله آئین خود را به عنوان دعوتی که از سه اصل کلی تشکیل می شود معرفی نمود. عید گل عبارت از تجلیل این سه اصل می باشد.

حضرت بهاءالله می فرمایند:”این سه اصل سرآغاز فرهنگی نوین است که طلیعه دار بیداری فرهنگی ایران است چرا که بیش از ۴۰ سال قبل از انقلاب مشروطه ندای تقدس انسان و برابری حقوق همگان و آزادی عقیده و مذهب و خردورزی و زمانمندی را به مردم ایران گوشزد می کند.”

این سه بیان در واقع نفی استبداد مذهبی و سیاسی در آن واحد است. اولین گفته حضرت بهاءالله در آن روز آن بود که “سیف در این ظهور مرتفع شد” (شمشیر برداشته شد) این بیان نه تنها دعوتی کلی به فرهنگ صلح و وداد و دوستی است بلکه مخصوصاً نفی فرهنگ خشونت مذهبی است. از نظر ایشان آزادی وجدان و عقیده و مذهب به سوی خردورزی و پیشرفت و تکامل ایران است. بر طبق این اصل همه مردم ایران صرف نظر از باور دینی شان شهروند ایرانند و در حقوق اجتماعی و سیاسی باید برابر باشند و آنچه حقوق شهروندی مردم ایران را تعیین می کند انسانیت ایرانیان است و بس. اینجاست که حضرت بهاءالله در واقع اولین کسی است که مفهوم راستین ملت ایران را مطرح می نماید در عین حال از تقدس اصل حقوق بشر در ارتباط با همه انسان ها نیز سخن می گوید.

دومین گفته حضرت بهاءالله در آن روز تاکیدی بر اصل زمانمندی است و این که هیچ آئینی آخرین آئین نیست و آئین بهاءالله نیز پس از هزار سال توسط پیامبری نوین تجدید خواهد شد. این اصل نفی کامل سنت پرستی و انحطاط به حد یکی حیوان یا شیئی بی جان است که ایستا و راکد بوده و همواره توسط سنت های کهن و غیر قابل تغییر تعیین می شود.

سومین گفته حضرت بهاءالله در آن روز آن بود که خداوند “در آن حین برکل اشیاء به کل اسماء تجلی فرمود” که این اصل بعداً در کتاب اقدس تکرار می شود می فرمایند:

چون خداوند بر همه اشیاء و همه انسان ها به همه صفات خود تجلی فرمود در نتیجه با آغاز عید رضوان همه کس ذاتاً مقدس و دارای حقوق برابر و پاک تلقی می گردد، بنابراین به استناد همین اصل نه تنها از برابری حقوق انسان ها سخن می گوید بلکه بعلاوه تاکید می نماید که دیگر هیچ انسانی و هیچ قومی و مذهبی نمی تواند نجس تلقی شود برعکس با این تجلی همگان در دریای پاکی غوطه ور شدند. در اینجا حضرت بهاءالله از حکم برابری  همه ایرانیان فراتر رفته همگان را به فرهنگ معاشرت و وداد و الفت با همه اقوام و مذاهب دعوت می نماید. همین اصل است که در آئین حضرت بهاءالله خود را به شکل تحریم برده داری، برابری حقوق زنان و مردان، عدالت اقتصادی و نفی همه نوع فرهنگ خشونت و نفرت و تبعیض نمایان می نماید، بنابراین عید گل در واقع عید تولد فرهنگ برابری و آزادی حقوق بشر در ایران نوین است. چهل و چند سال بعد از این رخداد بود که طرفداران مشروطه جلوه ای از این فرهنگ را به عنوان اصل مشروطیت مورد دفاع قرار دادند. این همان فرهنگی است که با اعلان اصل آزادی مذهب توسط کورش کبیر آغاز می گردد و در عید گل به گونه ای گسترده و فراگیر توسط پیامبر ایرانی به ایران و جهان اعلان می گردد.

در روز نهم از اعلان این سه اصل خانواده حضرت بهاءالله به ایشان ملحق می شوند و ۳ روز پس از آن یعنی در روز ۱۲ عید رضوان حضرت بهاءالله و خانواده با همراهان خویش باغ رضوان را به قصد استانبول ترک می کنند در نتیجه بهائیان در سرتاسر دنیا این ۱۲ روز را گرامی داشته روز اول، نهم و دوازدهم را بخصوص جشن می گیرند.

خوانندگان عزیز، در صورتیکه مایل به دریافت نسخه ای از مقاله فوق از طریق ایمیل هستید و یا راجع به  تعالیم بهائی سؤالی دارید لطفا با ما تماس بگیرید،      ایمیل:  anyquestionsplease@gmail.com

وب سایت برای برخی از کتابهای فارسی بهائی  :      www.reference.bahai.org/fa