صبح روز ۱٨ اسفند ماه، علی نجاتی رییس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در منزل شخصی خود توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد.

شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹


 

کانون مدافعان حقوق کارگر: صبح روز ۱٨ اسفند ماه، علی نجاتی رییس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در من
زل شخصی خود توسط نیروهای انتظامی بازداشت شد.

هفته ی قبل او نیز همراه با سایر اعضای هیات مدیره احضار شده و منزل وی مورد تفتیش قرار گرفته بود، اما به دلیل غیرقانونی دانستن این شیوه ی احضار از مراجعه به وزرات اطلاعات خودداری کرده بود. سایر اعضای هیات مدیره که شخصا مراجعه کرده بودند، هر یک چند روز بازداشت شده بودند که همگی به قید کفالت آزاد شده اند.


 

اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در طی ماه های اخیر به کرات به دادگاه احضار شده و مورد بازپرسی قرار گرفته بودند. اتهام آنان تبلیغ علیه نظام اعلام شده است در حالی که آنان تنها برای اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، جلوگیری از تعطیلی کارخانه، فروش زمین های حاصلخیز و خصوصی سازی آن پس از مدتها اعتصاب اقدام به تشکیل سندیکا، به عنوان تشکل مستقل خود، نموده اند.

این اقدام جمعی کارگران سبب شده است که طی چند ماه گذشته حقوق ها افزایش یابد، حقوق های معوقه پرداخت شود و تعدادی از کارگران قراردادی رسمی شوند.

گفتنی است اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران طی بیانیه ای خواستار آزادی بی قید و شرط و سریع علی نجاتی شده است.