یکی از پیامدهای بحران‌های دوره‌ای اقتصادی، بیکارسازی زنان است. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار، بحران اقتصادی موجود حداقل به بیکاری ۲۲ میلیون زن در جهان منجر خواهد شد.  


شماره ۱۲۲۰ ـ پنجشنبه  ۱۲ مارچ  ۲۰۰۹


 

شهرزاد نیوز: یکی از پیامدهای بحران‌های دوره‌ای اقتصادی، بیکارسازی زنان است. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار، بحران اقتصادی موجود حداقل به بیکاری ۲۲ میلیون زن در جهان منجر خواهد شد. این مطلب در گزارشی که از سوی این سازمان در مورد روند بیکاری و بیکارسازی در جهان منتشر شده، آمده است.

علاوه بر بیکارسازی زنان شاغل، سازمان بین‌المللی کار پیش‌بینی کرده است که بحران اخیر مانع ایجاد مشاغل جدید برای زنان است. به عبارت دیگر علاوه بر از بین رفتن مشاغل موجود، فرصت‌های جدید شغلی برای زنان خلق نخواهد شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در سال ۲۰۰۸ تعداد شاغلین جهان ۳ میلیارد نفر بوده است که از این تعداد ۴۰ درصد (۱.۲ میلیارد نفر) را زنان تشکیل می‌دادند.

همین منبع می‌افزاید که در بحران اقتصادی موجود نرخ بیکار شدن در میان زنان ۷.۴ درصد است در حالی که بیکاری در میان مردان ۰.۷ درصد است.

بیشترین بیکارسازی زنان در اواخر ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹ در آمریکای لاتین گزارش شده است. کمترین میزان بیکار شدن زنان در آسیای جنوب شرقی و کشورهای اروپای شرقی که عضو اتحادیه اروپا نیستند، ذکر شده‌اند.