شهروند- بعد از رای گیری اعضای حزب لیبرال، روسای حوزه های لیبرال انتاریو روسای حزب جان فریزر توسط Ottawa-area legislator به عنوان رهبرموقت حزب لیبرال انتاریو انتخاب شد. کاتلین وین، رهبر حزب لیبرال انتاریو، بعد از شکست سخت در انتخابات هفته ی گذشته در مقابل داگ فورد همان شب از مقام خود استعفا کرد.

در این دوره از انتخابات حزب لیبرال که ۱۵ سال اداره امور دولت در انتاریو را به عهده داشت تنها ۷ صندلی مجلس را به دست آورد و به همین دلیل فعلا نمی تواند به عنوان حزب به رسمیت شناخته شود.

کاتلین وین از داگ فورد خواسته است که با عوض کردن برخی از قوانین به این حزب اجازه دهد تا با کسب یک صندلی بیشتر و رسیدن به ۸ صندلی به رسمیت شناخته شود.

داگ فورد وعده داده است که در این زمینه با تیم خود مشورت کند و نتیجه را تا هفته های آتی گزارش دهد. جان فریزر (John Fraser) هرگز به عنوان عضوی از کابینه ی لیبرال نبوده است اما به عنوان منشی پارلمان به وزرای بهداشت،  توسعه و معادن و منابع طبیعی خدمت کرده است.