نسرین نسرینم          یارِ دیرینم

 

ایران را زیبا             با تو می بینم

 

 

وکیلِ آزاده              نسرین ستوده

ما با تو همراهیم      خیالت آسوده

 

 

{نسرین خانم            یارِ مردم

ساده مثل               نونِ گندم}

 

 

***

مردمِ ایران              از تو ممنونن

با عشق و شادی       از تو می خونن

 

 

بیزارن از شلاق        از این همه زندون

از دار و از سنگسار   موندن بی آب و نون

 

 

}نسرین خانم            یارِ مردم

ساده مثل               نونِ گندم{

 

 

***

تو نشون دادی         فصلِ فریادی

اصلِ تو یعنی           وصلِ آزادی

 

 

نقشِ حضورِ تو     پایانِ سختی ها است

راهِ عبورِ تو        محوِ شوربختی ها است

 

 

{نسرین خانم            یارِ مردم

ساده مثل              نون گندم}

 

 

۱۴/۶/۲۰۱۸