شهروند- در سالهای اخیر تعداد کارمندان دولت فدرال کانادا که به دلیل سوء رفتار و بی کفایتی از کار برکنار شده اند، افزایش پیدا کرده است. آمارهای به دست آمده در سالهای اخیر نشان می دهد که از سال ۲۰۱۵ دولت فدرال حدود ۱۰۰۰ نفر را از کار اخراج کرده است و یا قبل از شروع به کار و در همان دوره ی سه ماهه ی آموزشی عذر آنها را خواسته است.

 

 

شاید این رقم در مقابل ۲۶۰,۰۰۰ کارمند دولت کانادا چندان چشمگیر نباشد، اما درصد آن رو به افزایش است. البته این کارمندان در همان ابتدای کار به دلیل رفتار نادرست اخراج نمی شوند. بسیاری از آنها در ابتدا تذکرهای انضباطی دریافت می کنند و در صورت مشاهده ی رفتار ناشایست و یا ادامه ی بی کفایتی از کار برکنار می شوند.

یکی از دلایل این افزایش می تواند شیوه ی بررسی مدرن باشد که در سال های اخیر برای بررسی کار کارمندان دولت و مدیریت آنها استفاده می شود. شیوه ی بررسی کارمندان دولت به اختصار PSPM نام دارد و با پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر این سیستم قابلیت این را پیدا کرده است که به دقت کارمندان دولت را زیر نظر گرفته و تمام رفتارهای آنها را مورد بررسی قرار داده و گزارش کند.

این شیوه ی جدید مدیریتی نیروی کار، این امکان را فراهم کرده است که رفتارهایی که در گذشته قابل بررسی و ارزیابی نبود هم اکنون به وضوح دیده شده و مورد بررسی قرار بگیرد.