روزگار تلخ کامیار شاهپور فرزند فروغ فرخزاد و پرویز شاهپور چند روز قبل در ۶۶ سالگی به سر آمد. ضربه جدایی پدر و مادر و حوادث بعدی در زندگی آنان چنان در کامیار سهمگین بود که او هیچ گاه نتوانست از پس از آن برآید و آن گونه که باید به خود بیاید و شخصیت مستقلی بیابد.

معلوم است، وقتی مادری با چنان شهرت ادبی داشته باشی و در جامعه ای چون ایران سال های اواخر سی و ابتدای دهه چهل، کودک و نوجوان باشی و از دیدن مادر هم محروم باشی و در هرجا و بی جایی از زندگی مادرت سخن بگویند، همه چیز به سوی نااستواری و عدم تعادل پیش خواهد رفت، و آن وقت می توانی مادری را که به دیدارت، به دبیرستان محل تحصیلت ” فیروز بهرام” می آید و می خواهد بیش ترا ببیند و در خیابان با تو که قد کشیده ای قدم بزند و در کافه ای با تو بنشیند، دست رد به سینه اش بزنی و او را مات و مبهوت رها کنی و بروی و پشت سرت هم نگاه نکنی که مادر را در چه حالی در خیابان رها کرده ای! این، هر چه هست ناشی از بحران و عقده ای ست که روح و جان نوجوانت را درنوردیده و همه عطش عشق به مادر را در تو سرکوب می کند. و آن گاه، ضربه ای کشنده تر از راه برسد و مادر شاعر و هنرمند، تنها در ۳۲ سالگی، در یک حادثه کشته شود و صدها عکس و خبر و گفت و گوی جراید، کشور و تو را فرا بگیرد!

و آن گاه، سهم تو چه خواهد بود از زندگی جز افسردگی و “بی قراری” و همه چیزهایی که “راضی” ات نمی کند. تحصیل و نقاشی و موسیقی و شعر را بحران های تلمبار شده در تو، نمی گذارد که به سامان برسانی.

و شهر، شهری بی رحم تر از آن زمان که مادرت سروده بود “در تمام شهر/قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند”، تو را زیر پایت له می کند، هنگامی که نمی توانی برای درمان سنگ مثانه پدر، که با او و عمویت زندگی می کنی، ۲۰۰ هزار تومان بیابی”! بعد مرگش بی خانمانی و خیابان گردی با گیتار و ماندن در خانه عمه و بعدها در خانه آقای ” کیکاوسی”! پس از آن، همه چیز ناکامل، نارس و ناتمام در تو، در ۶۶ سالگی، با معصومیت کودکانه ی همیشه ات، سر به خاموشی می گذارد!

باری، درهر گفت و گویی از کامیار شاهپور، پسر فروغ شعر معاصر، می توان پسر نابالغ و معصومی را دید که همچنان “کامی” شعر فروغ باقی مانده است. با این همه او کامیاری است که در همه ی آن زمینه های دلخواه اش صاحب ذوق و استعداد است، اما،” آن بی قراری و ناراضی بودن” ازهر چیز و همه چیز؛ کار را تمام می کند برای مردی در کودکی ۶۶ سالگی!

ع-ص