روابط مالک و مستأجر

 

همه مالکان همان گونه که دوست دارند اجاره شان را سر موقع دریافت کنند انتظار دارند ملک مورد اجاره نیز سالم بماند و خرج روی دست آنها نگذارد. به طور کل پیش فرض مستأجران از مالکان یک نگاه یک طرفه است به شکلی که مالک را غنی فرض کرده که می تواند خرابی های احتمالی را به راحتی برطرف کند، لذا در پاره ای از موارد خسارت های وارده به ملک از حالت جزئی به کلی تبدیل می شود و مالکان نمی دانند چه عکس العملی داشته باشند و چگونه از عهده خسارات برآیند.

ما در این شماره و چند شماره آینده به این مهم می پردازیم.

خسارات وارده به ملک از طرف مستأجر را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

اول هنگامی که هنوز مستأجر در واحد اجاری ساکن است.

دوم پس از تخلیه مالک متوجه خسارات می شود.

قبل از بررسی این دو مورد بهترست بدانیم که موارد کوچک مثل خراب شدن شیر آشپزخانه و یا خط افتادن روی دیوار و چیزهایی از این دست موضوع صحبت ما نیست، بلکه ما نگران خسارات عمده تر مثل سوراخ کردن دیوار، شکستن در و پنجره، آب افتادن روی کف و از بین بردن پارکت و کف چوبی و موارد مشابه هستیم.

اگر مالک با سرکشی به ملک هنگامی که مستأجر سکونت دارد متوجه خرابی ها شد بایستی کتباً به وی اعلام نماید که بایستی به رفع و جبران خسارت خود رأساً یا از طریق بیمه مربوط به مستأجر در مدت زمان معین اقدام کند و اگر مستأجر به این اخطار بی توجه بود با مراجعه به Landlord Tenant Board (LTB) و ارائه مدارک و شواهد کافی نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید.

قانون مالک و مستأجر شما را محق برای تخلیه ملکی که مورد خسارت وارد شده نمی کند، ولی اگر شما مدارک کافی دال بر بی توجهی، سهل انگاری های مداوم و بعضی اقدامات عمدی مستأجر ارائه دهید درخواست شما شنیده می شود.

 

چه مدارکی برای اثبات نظر خود لازم داریم:

۱ـ هنگام تحویل ملک لازمست یک چک لیست از وضعیت فعلی همه قسمت های واحد اجاری تهیه کنید (اعم از در و پنجره و کف و وسائل آشپزخانه و غیره) و جلوی هر کدام مستأجر پاراف کند که آنها در چه وضعیتی هستند.

۲ـ از وضعیت ملک قبل از تحویل کلید در حضور مستأجر عکس و کلیپ ویدئویی تهیه کنید که وی هم در آن دیده شود.

۳ـ در اجاره نامچه ذکر نمائید که شما به عنوان مالک حق دارید هر سه ماه یک بار (در اجاره های کوتاه مدت هر ماه یک بار) از واحد اجاری بازدید به عمل آورید. این موضوع مستأجر را به احتیاط بیشتر و رعایت امور نگهداری از آن وادار می کند.

۴ـ پس از مشاهده خسارات وارده از آن هم عکس و ویدئو بگیرید وترجیحاً با مشورت با کنتراتچی های ماهر حدود خسارت را مشخص کنید.

۵ـ از یادداشت های ارسالی به مستأجر که درخواست رفع خرابی یا تأدیه خسارات را نموده اید، کپی تهیه کنید.

توجه داشته باشید تا هنگامی که مستأجر هنوز در واحد اجاری ساکن است شما می توانید در این باره به LTB مراجعه نمائید ولی به محض آن که وی محل را ترک و ارتباط مالک و مستأجری از بین برود دیگر LTB درخواست شما را نمی پذیرد و باید به مراجع قضایی مراجعه نمائید. چگونه؟در شماره ی بعد با جزئیات بیشتر آن آشنا می شویم.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.