روابط مالک و مستأجر

با تصویب قانون مربوط به مصرف ماری جوانا به طور علنی و قانونی از ماه اکتبر آینده مشکلات مالکانی که در مورد سیگار کشیدن مستأجران حساس بودند دو چندان می شود. برای بسیاری از ما سؤال بزرگی است که چرا چنین قانونی به تصویب رسید، ولی دلیل واقعی برای آن اینست که چیزهای دیگری که برای سلامتی مضّر می باشد مثل مشروبات الکلی هم به راحتی برای تهیه و فروش آماده و قانونی است. موضوع نحوه استفاده و اندازه آنست و این که در استفاده از آنها مسئولیت پذیر باشیم.

مانند محدودیت استفاده از دخانیات توسط مستأجر، مالکان می توانند در قراردادهای اجاره مشخصاً استفاده از ماری جوانا و هرگونه مواد مشابه (Narcotic-Opium)را داخل واحد استیجاری و جلوی ساختمان تا فاصله مشخصی (۴۰-۳۰ فوت) ممنوع نمایند.

قانوناً مالک نمی تواند مستأجر را مجبور به عدم استفاده از موادی که قانونی است بنماید مگر برای سایر مستأجران حساسیت برانگیز و برای سلامتی آنان مضّر باشد.

مالکان می توانند این محدودیت را برای مستأجران فعلی نیز که قرارداد اجاره آنان فاقد عدم استفاده از موارد فوق می باشد نیز اعمال و ضمیمه ای به قرارداد فعلی اضافه کنند، چنانچه مستأجر موافقت نماید، زیرا قانون مالک و مستأجر در ایالت انتاریو (Landlord Tenant Act) اجازه تغییر اجاره نامچه را از طرف مالک در حین اجاره به طور یک طرفه نمی دهد. مالکان توجه داشته باشند که اگر در اجاره نامه شما چیزی در مورد عدم استفاده از دخانیات یا این مواد ذکر نشده باشد شما نمی توانید تذکری به مستأجر بدهید و تا هنگامی که شکایتی از طرف سایر ساکنان نباشد اقدامی میسر نخواهد بود. حال اگر شما همه موارد را رعایت نموده و در قرارداد هم محدودیت را منظور نموده ولی مستأجر رعایت نکرد چه می کنید؟

قدم اول مطرح کردن موضوع با مستأجر، دومین اقدام یادداشت کتبی به اوست و قدم بعدی پر کردن فرم N5 در (Tenant Landlord Board-LTB) و درخواست جلسه با مستأجر در محل مزبور؛ مستأجر ممکنست در آنجا متعهد شود که دیگر مواد فوق را مصرف نمی کند ولی بعد دومرتبه شروع کند، شما سه بار باید این کار را تکرار کنید تا احتمالاً رأی به تخلیه محل را از دادگاه فوق بگیرید. تمام قدم های فوق موقعی مؤثر است که شما شکایت یا شکایاتی از سایر ساکنان در مورد حساسیت نسبت به مورد یا بوی آن داشته باشید. مالکان ممکنست خلع سلاح شوند وقتی مستأجر مدارکی ارائه دهد که ماری جوانا را با تجویز پزشکی و برای مداوا مصرف می کند. در این موارد کار بسیار دشوارتر خواهد شد ولی باز شکایت همسایگان می تواند دلیلی برای شکایت از وی باشد. توجه داشته باشید که در هنگام اجاره محل خود یک مصاحبه چند دقیقه ای ساده و دقت در گفته ها و رفتار مستأجر احتمالی بسیاری حقایق را می تواند روشن کند. مضافاً این که فرم های درخواست اجاره (Tenancy Application Form) حقایق بیشتری را مشخص می نماید. لذا توصیه می شود برای اجاره محل خود به فکر صرفه جویی در عدم پرداخت حق کمیسیون نباشید و حتماً از مشاور املاک مجرب در این موارد کمک بگیرید.