جانباختگان آزادی

مکان. قلبهای عاشق ما در جهان بیکران

و دشمن. باید قلبهای ما را بشکافد 

تا انتهای لحظه

گلوله بر نفرت می چرخید

نشان. قلب عشق و آزادی

 نگاهم تا انتهای لحظه پلک نزد

مبارز

عکس وارونه استبداد را

بر دیوار انقلاب

جشن می گیرد.

و ماه

آن که رفت آن نبود که آمد

و ماه دیگر آن ماه نبود

و من اما دگرگون.