۱-

جنگ کوچه وخیابان را آسفالت می کند

شعربه یتیم خانه می رود

کتابها نیزبه زباله خانه ها..!!

۲-

تانکها سلام می کنند

آب جوی و رودخانه ها

جاری ازخون..!!

۳-

گلوله ی توپ سرفه می کند

دل انسان ترس می کارد..!!

۴-

آئینه درآشغالدانی.تهی ازدیدن

کیف دستی دختران کرولال..!!

۵-

آسمان دود راقورت می دهد

زمین نفس زدن نا بینا..!!

۶-

تفنگها برروی باغ سوت می کشند

نونهال ودرختها معلول..!!

۷-

باران ازروی کینه می بارد

چترم ازخنده

نعره زد..!!

۸-

زنی با عبای خودرا پوشاند

بارش حرفهای آفتاب مریض..!!

۹-

گلدانی تب گرفت

گل می رود روی لوچ تابوت..!!

۱۰-

دیکتاتوری سردرد می گیرد

پایه های صندلی تکان می خورد..!!

۱۱-

آب حدسه می زند.جوی کفش

«در»به پاهای رودخانه می کند..!!

۱۲-

«در»یاغی شده است

کلیدبه جیب«باد»رفته..!!

۱۳-

آئینه ای درزگرفت

غریو دختری

آشفته کند به گریه..!!

۱۴-

شب درکفش هایش

سفررا رویاند

خروس کیفش را

ازخواب تکاند..!!

۱۵-

کوه سرش پراست از بلندی

سرانسان هم ازتنهایی..!!

۱۶-

خاک پراست ازجیک جیک قفس

آسمان بال آزادی..!!

۱۷-

دروغ ای به خودم می گویم

که می گویم: خوبم

این رافراموش کردم

که ساکن سرزمینی ام مریض حال…!!

۱۸-

برف که آفتاب رامی بوسد

کتاب باران را به چاپ می رساند

آن کتاب نیز..

خواننده اش باران است..!!

۱۹-

برای همیشه عطر

درجیب گلدان بخواب رفته

آن مصداق کسی است

که باغبان اش زن است..!!

۲۰-

جنگ برای همیشه

درخنده ی گل هست

صلح برای همیشه

در«رحم»تفنگ…!!

۲۱-

که سیل بادسهمگین می آید

گل باغچه مان

بدون هیچ حرف ای

خوابشان می برد..!!

۲۲-

عاشق هیچ چیزرانمی بیند

بغیراز:معشوق اش

رهگذرهیچ چیزرانمی بیند

بغیراز:دوراهه ای

شاعرهیچ چیزنمی بیند

بغیراز:سرزمینی ازتنهایی..!!

۲۳-

که سایه پیرمی شود

عصرعصایش می شود

که درخت پیرمی شود

تبرخیال اش..!!

۲۴-

خنده وگریه

هردوهمسایه ی پلی اند

که بررویش نوشته شده: زندگی..!!

۲۵-

بسیاری ازابرهاهستند که چکه نمی کنند

هی رفت وآمد می کنند

درخیال آسمان

خیلی ازگام ها هستندازطایفه ی ابرنیستند

که چه باران را دفن می کنند

درآسمان دل

۲۶-

ملاقاتم باتو

درختی است پرازبرگ

که تنهایم نیز می گذاری

تشنگی گام هایت

تابوت درختی است

جسدبرگ..!!

این هایکوها وشعرها را ازمجموعه شعر«ساکن سرزمینی ام/مریض خانه…»برگزیده ام

 روژحلبچه یی(شاعرکرد)کردستان عراق- حلبچه