شهروند۱۲۳۰- ۲۱می ۲۰۰۹

 

کتاب وحشی حسین شرنگ منتشر شد. به همین مناسبت یکشنبه ۳۱ ماه می ساعت ۷:۳۰ در سالن پریا همراه با شعرخوانی حسین شرنگ این کتاب معرفی خواهد شد.


به ح. ع. ع. ز. م


آسمان

بیابان هایش را می شمارد

بیابان

شن هایش را

شن

سفرهایش را

می شمارد زندگی تخم هایش را

مرگ جوجه هایش را می شمارد

یک صفرهایش را

صفر بیهودگی هایش را

می شمارد

می شمارد


به قندهار


یا هار می شوم

یا رگباری از خون

خرمنِ باروت را

خمیر می کند

کدام کشتزار

زمینِ من مین گذاری شده

نه شکوفه نه میوه

نه تکان نه پرسش

چاهی در گلویم

زوزه می کشد

نارنجکی گیج

پرت کرده اند تویِ حواسمبه سارا و سحر زرهی


صدایِ سفیدِ خرس

شماله کشید از قطب

فتاد زلزله در یخسار

جنوب جنون لرزید

شماله کشید از قطب

شهابِ هراس و جُوع

شماتتِ یأسِ وحش

فغانِ برودت سوز

فتاد زلزله در یَخسار

رمید برکت از اقیانوس

شکست باله ی پنگوئن

نهنگ سینه به خَریَخ کوفت

جنوبِ جنون لرزید

زمین به گردشِ خود شک کرد

کشید زوزه طبیعت باز:

کسی دعایِ مرا دزدید