شهروند- لغو ناشیانه ی پروژه ی درآمد پایه ی انتاریو که توسط دولت لیبرال قبلی آغاز شده بود، خشم جهانی را برانگیخته است و  نقض جدی اخلاقیات در حوزه ی تحقیقات کانادا و جهان است. این امر باعث شده است تا شهرت کانادا در این زمینه ی در عرصه ی جهانی به خطر بیفتد.

 

اولین فورگت (Evelyn Forget) ، اقتصاددان بهداشت دانشگاه مانیتوبا در نامه ای سرگشاده به داگ فورد اعتراض خود را در این زمینه ابراز کرده است. فورگت می گوید که استانداردهای رفتار اخلاقی در آزمایشاتی که در آن از انسانها استفاده می شود در سال های اخیر به شدت ارتقا پیدا کرده است و لغو این پروژه نه تنها به شهرت کانادا در زمینه ی تحقیقات لطمه ی جدی وارد خواهد کرد، بلکه این اتفاق اصلا اخلاقی نیست، زیرا آسیب بسیار جدی به افرادی وارد می کند که درگیر این آزمایش شده اند.

پروژه ی درآمد پایه که در سه شهر مختلف در انتاریو آغاز شد قرار بود مبلغی بین سالانه ۱۷۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰ به افرادی که دارای شرایط باشند به مدت سه سال ارائه دهد. داگ فورد برخلاف وعده های انتخاباتی این پروژه را ناشیانه متوقف کرد.

این اتفاق باعث شده است بسیاری از این افراد که بر روی این پول سرمایه گذاری کرده بودند با موقعیت بسیار دشواری روبرو بشوند. همچنین بسیاری از محققان در کانادا و جهان به دلیل توقف این پروژه بسیار آسیب دیده اند.