شهروند- دیروز سه شنبه اولین جلسه ی پرسش و پاسخ از کاندیداهای شهرداری تورنتو، جان توری و جنیفر کیسمت، با میزبانی Global News برگزار شد. در این جلسه از این دو کاندیدا به طور خاص درباره ی حمل و نقل شهری،  مسکن ارزان و شیوه ی مبارزه با خشونت اسلحه سئوال و جواب شد.

 

جان توری برای مقابله با خشونت و تیراندازی وعده اش را مبنی بر استخدام نیروی پلیس بیشتر تکرار کرد و کیسمت اعلام کرد که تنها راه مبارزه با خشونت و تیراندازی قدرتمند کردن جوانان به لحاظ اقتصادی، ایجاد بستر مناسب فرهنگی و کار کردن تنگاتنگ با جوامع حاشیه نشین است که دچار خشم و خشونت می شوند و خشونت پلیس را نژادپرستانه تلقی می کنند.

درباره ی مسکن ارزان و حمل و نقل شهری نیز هرکدام نظرات خود را ارائه کردند. نشست بعدی امروز چهارشنبه در اسکاربورو برگزار می شود که تنها به  مسئله ی حمل و نقل شهری اختصاص دارد.

نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که هم اکنون جان توری با کسب ۶۱.۰۸ درصد  آرای مثبت از کیسمت که تنها دارای ۲۸.۵ درصد است، جلوتر است.