زرتشتنامه

 

حیوانی در من خفته است

حیوانی به هیئت انسانی

                               در من خفته است.

بد ذاتی،

بدخویی،

اهریمن صفتی

با چهره یی هم سیمای من،

مرا به نادرستی و گناه

                                   می فریبد،

مرا وسوسه می کند،

مرا به زعم خویش برمی انگیزد.

به تازیانه ی خشمی دیوانه وار

در خود فرومی نشانمش.

رگبار ملعنت فرو می بارم بر سرش،

خونین و مالانش می کنم

                                 در انزجار خویش،

اما شبح گونه می خندد

در زخم و خون و آماس

                               قهقهه می زند.

و در سیاهی محتوم

                         به اختفا می گریزد.

انسانی در من بیدار است

فرشته یی به هیئت انسانی

در من بیدار است.

با دستانش

                 مرا به خوبی ها

                                    فرا می خواند،

و با نگاهش

ناآرامی هایم را

                   پایان می بخشد.

آنک

برادری توأمان،

خواهری همزاد،

همصدایی

که در من

             حضور خوشایند عشق و ابدیت است.

جان جهان

               در من می شکوفد،

و با گلواژه ی انسان

سرود شادمانی

                 سرآغاز هستی من می شود.

                                                                        بهار سال ۱۳۷۰- بندرعباس

دیدار در غربت

 

سی و پنجمین زخم مقدس

در سی و پنج درجه گرمای اندلس

                                         دهان می گشاید،

اینجا “مادرید” است

                        انگاری!

مسافرخانه “لائوبه سا”

و عکس بریده شده ی دختری

که چشم های آسمانی اش

از آن سوی سیزده تابستانی آبی

درد همیشه ی مرا

تکرار می کند.

آری

اینجا “سیمای” شکسته من

در لحظاتی برق آسا و شگفت

                                    جوان می شود

آنچنانکه “آمیس”

                         با آن همه زیبایی و غرور

بر او سینه می گشاید.

****

سی و پنجمین سکوتت را

در چشم های بیهوده ام فرو کن

 و بنوش

              خونابه ی قلب آخرین  جوانی مرا،

آخرین چهره ی “من” مهربانت را

                                         آتش بزن!

بسوزان مرا.

این دیو هنوز دیوانه ات را

هوشیارانه سر ببر!

***

هم از این سبب است که

در کابوس های بعد از ظهری شرقی

آخرین انتظار تو را

در شریان های گداخته ی احساس خود

پیوندی جاودانه می زنم

                            تا آستانه ی مرگ،

و تو را همچنان

یگانه شایسته ی زوجیّت خویش

و مادر بایسته ی فرزانه ترین فرزندان

                                    انسانیت خود

                                            می پندارم.

***

در سی و پنجمین درجه گرمای اندلس

از بی تابی های مضاعف عشق تو

هذیان شاعرانه ی من

                              سرود ستایش سنگ می شود.

و فردا “گارسیا لورکا” در غرناطه

غزل های جنوبی مرا

                              با گیتار جاودانگی می بخشد،

آمین!

                                             سال ۱۳۵۹(۱۹۸۰)- مادرید

 

مشاهده

 

خنجری به زهر آلوده

در میان کتف مردانه ی تو

کابوسی بود که

                   به واقعیت پیوست

و چونان غربالی

                  دهان برگشوده

همه ی ایمان بزرگت را

قطره

       قطره

              به بارانی از خون بدل کرد

اما

شیوه ی فرزانه مردن را

از برادران به خاک و خون خفته ات

                                          آموخته بودی

مجروح و در هم شکسته

با کبودی های هزاران تازیانه ی بی ترحم

فرونشسته بر همه ی اندامت

اما تو هرگز کلامی ناشایسته نگفتی

 و با درد بایسته ی خویش

                                تاب آوردی.

چونان درختی ریشه در اعماق و تناور

بر پای ایستاده

جانت را به فردای بچه های امروز

                                       بخشیدی!

بزرگ و همیشه باد

                       نام تو.

از کتاب زنجترانه ها