شهروند- به گزارش پلیس تورنتو سرقت خودرو در تورنتو نسبت به سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این درصد در تورنتوی بزرگ متفاوت است و بخشی از نواحی اطلاعات آماری دقیقی تاکنون در این باره ارائه نداده اند.

 

به گفته ی یکی از فروشندگان و متخصصان خودرو این دزدی ها به شیوه ی جدیدی اتفاق می افتد. در این شیوه جدید، دزدان با نزدیک شدن به منازلی که صاحب خودرو به همراه سوئیچ و فاب در حال استراحت کردن است از طریق سیستم ردیاب به سیگنال فاب دسترسی پیدا کرده، ماشین را روشن کرده و فرار می کنند. در این حالت خودرو تا زمان تمام کردن بنزین به حرکت ادامه خواهد داد. این شیوه ی سرقت جدید نشان می دهد که لزوما روشن کردن ماشین نیازی به در اختیار داشتن فاب نیست. این دزدان همیشه با این خیال به دزدی خودرو می روند که صاحب ماشین فاب را جایی نزدیک در خانه گذاشته است.

یکی از فروشندگان خودرو می گوید که ماشین یکی از مشتریان به تازگی سه بار به سرقت رفته است. برخی از فروشندگان خودرو از سازندگان خواسته اند تا بر روی تمام ماشین های SUV حتما سیستم ردیاب نصب شود. زیرا احتمالا در آینده ای نزدیک به کمک صاحبان خودرو خواهد آمد.