شهروند-آزاده داودی: تست اجباری میزان الکل در خون بر اساس قانون C-46 از سه شنبه۱۸ دسامبر در کانادا شروع شد. بر اساس این قانون جدید که در ماه ژوئن تصویب شدپلیس می تواند از هرکسی که در حال رانندگی است تست الکل بگیرد و این تست دیگر تنهابرای افراد مشکوک نیست. بر اساس آمار پلیس ۵۰ درصد افرادی که بعد از مصرف الکل رانندگی می کنند در هنگام رانندگی شناسایی نمی شوند. این افراد به دلیل میزان الکل در خون نمی توانند در هنگام رانندگی تصمیمات درست اتخاذ کنند و باعث خسارات جانی ومالی  می شوند.

بر اساس قانون جدید اگر میزان الکل از حد مجاز در خون بالاتر باشد فرد خاطی جریمه ای تاسقف ۲۰۰۰ دلار، بسته به میزان الکل، دریافت خواهد کرد و ممکن تا ۱۰ سال زندانیشود. حداقل جریمه ی رانندگی با الکل ۱۰۰۰ دلار تعیین شده است.

دیگر اتهامات بسته به خسارات وارد شده و خطرات ناشی از رانندگی تحت تاثیر الکل تعیین خواهد شد.این قوانین سنگین و تازه باعث خواهد شد افراد بیشتر مراقب باشند و در شب هایی که می خواهند از مشروبات الکلی استفاده کنند به جای رانندگی به وسایل نقلیه عمومی رجوع کنند.