شهروند- اردک های قهوه ای ماداگاسکار گونه ای بسیار نایاب از پرنده هستند که باور همگان بر این بود که این پرندگان منقرض شده اند. تالاب های ماداگاسکار در آفریقا خانه ی آنهاست اما برای مدت ۱۵ سال در این تالاب هایی که پر از آلودگی بود دیده نشدند. تا این که در سال ۲۰۰۶ یک گروه ۲۵ تایی از این نوع خاص اردک قهوه ای در دریاچه ی Matsaborimena، دریاچه ای دورافتاده در شمال آفریقا، پیدا شدند. این ۲۵ اردک تنها بازمانده های این پرنده بودند.

افرادی که این جوجه اردک ها را پیدا کرده بودند آنها را به شهری در آن نزدیکی منتقل کرده و در وان هتلی نگهداری کردند. این افراد موفق شدند طی ۹ سال و با استفاده از تجهیزات فراوان و کمک متخصصان تعداد این پرنده ها را که زمانی نایاب و منقرض شده بودند به ۱۰۰ عدد برسانند و هم اکنون در تلاشند تا آنها را در محل زندگی اصلی شان که همانا ماداگاسکار است، رها کنند. تلاش این متخصصان این است که این پرنده ها در مکانی رها شوند که به دور از آسیب های انسانی بوده و در عین حال قابل دسترس باشد. همچنین باید از این مهم اطمینان حاصل شوند که رطوبت و غذای کافی برای آنها موجود است تا از محل نگهداری شان پراکنده نشوند.