شهروند- روز شنبه ویدیویی از دریک، خواننده ی رپ کانادایی، در فضای مجازی منتشر شده است که دردسرهای فراوانی را برایش ایجاد کرده است. این فیلم در سال ۲۰۱۰ تهیه شده است و در آن نشان داده می شود که دریک یکی از طرفداران خود را به روی سن می کشد و وی را میب وسد. این طرفدار بعد از اولین بوسه ها و بعد از این که دریک او را از پشت بغل می کند، در جواب به سئوال دریک که چند سال داری، می گوید ۱۷ سال.

فهم سن او باعث توقف دریک نمی شود. دریک شروع به شوخی می کند و می گوید من هنوز دلم نمی خواهد به زندان بروم اما تو خیلی خوبی و از این که سینه های تو رو لمس کردم خوشحالم و در ادامه صورت و لبهای دخترک را می بوسد. انتشار این فیلم در فضای مجازی واکنش های زیادی را از به  همراه داشته است و بسیاری از کاربران با عصبانیت از او انتقاد کرده اند.

دریک(Drake) هنوز به این عصبانیت ها واکنشی نشان نداده است و بیانیه ای در پاسخ به انتشار این فیلم منتشر نکرده است. در سال ۲۰۱۶ دریک ضمن یک مصاحبه اعلام کرد که از عادت بوسیدن طرفداران دست برداشته است زیرا معلوم نیست چه سنی دارند و قبل از شروع کنسرت چه چیزی مصرف کرده اند.