مباحث انتزاعی از قدرت فوق العاده ای برخوردارند. زبان به کار رفته در بیان این تجرید امکان ارتباط با دیگری را فراهم می کند و تاکید بر این دارند که “من که هستم، تو که هستی”. این زبان دریچه ی گفت و گو مابین هنرمند و بیننده است.  

گالری استفان بولگر“Stephen Bulger Gallery” این هفته شاهد برگزاری آثار ساناز مزینانی هنرمند و کارشناس هنری مقیم تورنتو و سانفرانسیسکو است. او از زمان های روشن با زبان نور سخن می گوید؛  از مشاهده و ادراک. زمانهای روشن کاوشی است در  رمزگشایی زبان بصری و ادراک مدرن. چگونه می توان از طریق مشاهده به معرفت دست یافت. چطور فرد می تواند از قوه دیدن به ادراک برسد و چگونه امکان تغییر در نگرش فرد از طریق قوه ادراک صورت می گیرد؟

او در سرتاسر کارهایش (عکاسی – مجسمه سازی اجتماعی و چیدمان های چند رسانه ای در ابعاد بزرگ) تماشاگر را دعوت به اندیشیدن می کند، به این که چگونه ببینیم. نگه داشتن در حالت تعلیق تا از طریق مشاهده و ادراک به شناختی نوین از این معرفت دست یافت. او با تکیه بر  لفاظی بصری و با استفاده ازرشته های مختلف تلاش دارد باب ارتباط با دیگری را باز کند.

انرژی حاصله از مشاهده رنگها است که ما را به تفکر وامی دارد. نگاه، بین نقاشی و عکاسی سیر می کند.  کارهایش بیان ارائه و ادراک است. توانایی جادویی اثر سایه بر سطوح حساس نور.

ساناز مزینانی فارغ التحصیل کالج اونتاریو در رشته هنر و طراحی است، کارشناس ارشد از دانشگاه استانفورد در رشته هنرهای زیبا. تاکنون چندین نمایشگاه  انفرادی  و جمعی در امریکا (سانفرانسیسکو) و  کانادا (تورنتو و ونکوور)  و آلمان (فرانکفورت) در گالری ها، موزه ها و دیگر موسساتی هنری داشته است. درباره کارهای هنری مزینانی رسانه های مختلف بسیار نوشته اند.

آثار او عمدتا به رابطه میان مشاهده و ادراک می پردازد و تضادهای فرهنگی میان زادگاهش ( ایران) و جایی که اکنون زندگی می کند را بازگو می کند.

اخیرترین نمایشگاه آثار ساناز مزینانی از ۱۲ ژانویه تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ در نشانی زیر برقرار است:

۱۳۵۶ Dundas Street West Toronto Canada
Tell: ۴۱۶.۵۰۴.۰۵۷۵ bulgergallery.com