نفس فاصله

آثار این ۷ هنرمند با جغرافیا و دیدگاه های فرهنگی و زمان تغییر می کند.

آنها با توجه به غم و اندوه، اهمیت دادن و قابلیت انعطاف، چگونگی رابطه زمان و مکان و اعتقاداتمان را در شکل گیری حرکتمان در اکنون بیان می کنند.

زمان : ۴ فوریه تا ۵ آوریل ۲۰۱۹ – ده صبح تا ۴ بعد از ظهر 

مکان: گالری North Space- کامپس شمالی هامبر کالج -۲۰۵ بلوار هامبر کالج ، تورنتو M9W 5L7

اسکیت در میدان آلبرت کمپبل

میدان آلبرت کمپبل همه روزه در طول زمستان با توجه به شرا یط هوا برای اسکیت باز است. کفش اسکیت برای کرایه موجود نیست. محوطه از ۶ تا ۱۰ شب تحت نظارت است.

زمان:  ۱۱ فوریه تا ۱۷ مارچ ۲۰۱۹ – ده صبح تا ۹:۴۵ شب 

مکان: میدان آلبرت کمپل-۱۵۰ Borough Drive، تورنتو  M1P 4N6

هر روز والنتین است

نمایشگاه گروهی در C9 Art

در این نمایشگاه گروهی از همه دعوت می کنیم در گرامیداشت عشقی که به یکدیگر و فراتر از آن  داریم، به ما بپیوندند.

زمان : ۹ فوریه تا ۲۳ فوریه ۲۰۱۹ – یازده صبح تا ۶ بعد از ظهر 

مکان: C9 Art – ۷ خیابان  Sultan ، تورنتو M5S 1L6