زنان بخش مهمی از بافت اجتماعی و اقتصادی هستند که در هماهنگی و اتحاد جامعه نقش اساسی دارند. کار آنان به اندازه کار مردان ارزش گذاری نمی شود. همه این عوامل بستگی به  موقعیتی است که زنان در آن قرار دارند.  زنان به شکل غیر عادلانه ای فقیرتر و بی سوادتر هستند و در کارهائی با حقوق پائین و یا حتی بدون مزد مشغول به کارند.


کار آنان به اندازه کار مردان ارزش گذاری نمی شود. همه این عوامل بستگی به  موقعیتی است که زنان در آن قرار دارند.

زنان به شکل غیر عادلانه ای فقیرتر و بی سوادتر هستند و در کارهائی با حقوق پائین و یا حتی بدون مزد مشغول به کارند.

به دلیل ازدواج کردن، بچه دار شدن اخراج می شوند.

زنان در بسیاری از سازمان های صنعتی از حقوق معمول و قانونی، ساعات کار قانونی و حقوق برابر با مردان محروم هستند و از قراردادهای دائمی بهره چندانی ندارند.

از محل کار بی خطر و امن و آزادی تشکیل انجمن برخوردار نیستند.

زنان مورد سوء استفاده هائی نظیر اذیت و آزار جنسی و انجام اجباری تست بارداری قرار می گیرند.

آنها ممکن است در محل کار فرصتهای شغلی خوبی به دست بیاورند اما در منزل در معرض انتظارات نابرابر و خشونت های خانگی قرار دارند.

هرچند حضور کامل زنان در جامعه یک عامل اساسی برای پیشرفت اقتصادی است،  اما یکی از مهمترین موضوعاتی که مدافعان حقوق زنان به آن باور دارند این است که به دست آوردن برابری کامل، با تلاش و فعالیت زنان در این زمینه امکان پذیر است .  

ما در خط مقدم ایجاد امنیت و حقوق مساوی  برای زنان در محل های کار در سطح جهانی حضور داشته ایم.

ما با زنان سراسر دنیا همکاری کرده  و به آنان کمک می کنیم.

ترجمه به اختصاراز:

International Labor Rights Forum (ILRF)