به مناسبت روز زمین، شهردار تورنتو از شهروندان خواست: «تنها روزی ۲۰ دقیقه به پاکیزه سازی شهر بپردازید. به ما بپیوندید و اگر خیابان خود  …


شهروند ۱۲۲۷  پنجشنبه  ۳۰ اپریل  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار-۲۵ اپریل: به مناسبت روز زمین، شهردار تورنتو از شهروندان خواست: «تنها روزی ۲۰ دقیقه به پاکیزه سازی شهر بپردازید. به ما بپیوندید و اگر خیابان خود را تمیز کردید به دوستان خود در مناطق دیگر بپیوندید. این کار نه تنها می تواند سرگرمی جالبی باشد، بلکه راهی است تا با همسایگان بیشتری آشنا شوید». با جمع آوری زباله ها از سطح خیابانها و پیاده روها نه تنها شهر زیباتری خواهیم داشت، بلکه به سلامت جامعه کمک بیشتری می کنیم.