شهروند- پلاک برنزی ۱۰۱ ساله در برانتفورد، انتاریو، که اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل را به یاد می آورد، پس از اینکه تقریبا یک هفته گم شده بود، پیدا و بازگردانده شد. تنها قسمت کوچکی از این پلاک آسیب دیده است که خوشبختانه قابل جبران است.

این پلاک حدود یک قرن نماد سپاس از مخترع تلفن بود و ۲۰ ام ماه مارس از مکان اصلی اش ربوده شد. مقامات شهری برای بازگرداندن این پلاک از عموم مردم کمک خواستند و سرانجام روز دوشنبه فردی با پلیس تماس گرفت و اعلام کرد که این پلاک در خیابان Marlborough است. مقامات شهری بلافاصله بعد از این تماس به این خیابان رفتند و متوجه شدند که پلاک واقعا آنجاست.

این پلاک در بخش کوچکی از یکی از گوشه ها آسیب دیده است. مقامات شهری از یافتن این پلاک بسیار خوشحالند و بعد از انجام تعمیرات آن را سر جای اصلی خود قرار خواهند داد. معلوم نیست چه کسی و برای چه دلیلی این پلاک را ربوده است. پلیس و مقامات شهری از مردمی که برای یافتن این پلاک مهم کمک کردند تشکر کرده و اعلام کردند که کسی متهم نشده است.