شهروند- سازمان حمل و نقل شهری تی تی سی پیشتر اعلام کرده بود که از بهار سال ۲۰۱۹ هزینه ی تردد افزایش پیدا خواهد کرد. هم اکنون این زمان فرا رسیده است و از ابتدای اپریل ۲۰۱۹ هزینه ی تردد با تی تی سی ۱۰ سنت افزایش پیدا خواهد کرد.

بر همین اساس قیمت جدید توکن ۳.۱۰ دلار، کارتهای ماهیانه ۱۳۸.۵۵ دلار، کارت دانش آموزان و افراد مسن ۱۱۲.۲۵ دلار و کارتهای معمولی ماهیانه ۱۵۱.۱۵ دلار خواهد بود.

کارتهای روزانه با افزایش قیمت ۵۰ سنت به قیمت ۱۳ دلار عرضه خواهد شد. این قیمت های جدید توسط شهرداری تورنتو تائید شده است و برای جبران کسری بودجه تی تی سی اعمال شده است.