شهروند- کوین فریدمن (Kevin Freedman)، در سال ۱۹۹۸ به صورت کاملا اتفاقی ماشینی را به سرقت برد. فریدمن بعد از ۲۱ سال همچنان به دنبال صاحب ماشین است تا بگوید که چه اتفاقی رخ داد و از او بابت این دزدی معذرت خواهی کند. فرید من اهل وی نی پگ است و می گوید ۲۱ سال با رازی که بر همه آشکار است زندگی کرده است.

او هم اکنون ۳۸ سال دارد و می گوید از این اتفاق بسیار شرمسار است و در همان زمان می خواسته به پلیس و صاحب ماشین مراجعه کند و بابت این اتفاق توضیح دهد.

داستان از این قرار است که فریدمن که در آن زمان ۱۷ سال داشت و غریق نجات بود برای چند ساعت ماشین همکارش را قرض می گیرد اما وارد خودروی اشتباهی شده و بعد از انجام کارش دوباره به محل بازگشته و ماشین را سر جایش می گذارد. وقتی برای تشکر از همکارش با او صحبت می کند، متوجه می شود که سوار ماشین اشتباهی شده است و ظاهرا بعد از خروج او از محل، خانم صاحب خودرو، دزدی را به پلیس گزارش می دهد. وقتی این خانم به همراه پلیس روز بعد به مکان می آید ماشین را صحیح و سالم در مکان می یابد و سراغ زندگی اش می رود.

فریدمن با این که آسیبی به ماشین نزده است اما از این اشتباه شرمسار است و دلش می خواهد این خانم را پیدا کرده و از او معذرت خواهی کند. به همین دلیل با خبرگزاری  سی بی سی صحبت کرده است و امیدوار است از طریق مدیا حرفش به گوش صاحب ماشین برسد.