شهروند- دولت محافظه کار انتاریو بار دیگر میزان بودجه ی بهداشت و درمان را در این استان به مبلغ ۲۰ میلیون دلار کاهش داد. هم اکنون میزان بودجه ی بهداشت و درمان به ۱۰۶ میلیون رسیده است.

این اقدام با واکنش های زیادی از جانب مقامات بویژه جان توری شهردار تورنتو همراه بود. جان توری در سخنرانی خود روز سه شنبه به این مهم اشاره کرد و این اقدام را عملی غیرمنطقی، غیرقابل انکار، بی معنی و غیرمنصفانه برای مردم انتاریو بویژه اهالی تورنتو توصیف کرد و از داگ فورد و دولت محافظه کار تقاضا کرد که در این زمینه بازنگری کرده و میزان بودجه را به میزان قبل بازگردانند.

جان توری می گوید این بودجه ماه ها پیش تصویب شده است و کاهش آن در بخش مهمی مانند بهداشت و درمان بسیار به اهالی این استان آسیب خواهد زد.

داگ فورد در دفاع از این کاهش بودجه بیان کرد که سیاست های این استان در زمینه ی بهداشت بسیار چپ است و او می خواهد از این روند سیاست زده عبور کند. فورد همچنین گفت که این میزان کاهش بودجه به بخش آموزش اختصاص خواهد یافت.

مساله ی مهم از دید بسیاری از منتقدان این است که داگ فورد برای کاهش میزان بودجه با متخصصان مشورت نمی کند و بدون توجه به نیاز مردم انتاریو و خواسته هایشان بودجه را در بخشهایی که می خواهد کاهش می دهد.