پایداری تان ستودنی ست، چه در دفاع از بدیهی ترین حقوق کارگران و فرودستان، چه در این نزدیک ۲۰۰ روز بازداشت تان و چه در این اعتصاب غذایتان.

طرح ساناز الهیاری

برای تمامی چیزی که طبقه کارگر می خواهد بشود، برای تمامی جهان نوینی که باید باشد، به خاطر هرچیز کوچک و بزرگی که گامی باشد در جهت ارتقای منش کارگری، شما گامی ها و اسماعیل و سپیده چیزهای زیادی  به ما آموختید در این زمانه عسرت و کدر، شما بازداشت شدگان هفت تپه به همراه کارگران هفت تپه جَستی زدید و برقی شدید و نوری فشاندید.

طرج امیر حسین محمدی فر