شهروند- آندریا کویینت فلک سالهاست که برای آرایش و کوتاه کردن موهایش به توری وینگت رجوع می کند. این دو نفر هردو ساکن کلگری اند. آندریا می گوید که همیشه احساس قلبی عمیقی به توری داشت و احساس می کرد هربار که هنگام خداحافظی او را در آغوش می کشد، برادرش یا فامیل نزدیکی را بغل کرده است. وینگت هرگز پدرش را ندیده است و آندریا می گوید که از اسرار خانواده اش و این که ریشه هایش به کجا تعلق دارد خبر ندارد.

این دو تصمیم می گیرند از طریق تست دی ان ای به هویت واقعی شان پی ببرند و ریشه هایشان را جست و جو کنند. این کنکاش منجر به این شد که این دو نفر اهل کلگری با هم خواهر برادر ناتنی شوند و پدرشان را که ساکن آمریکاست پیدا کنند. این دو نفر می گویند از اینکه خانواده ی واقعی شان را یافته اند بسیار خوشحالند و چیزی در زندگی شان تغییر کرده است که قابل بیان نیست. آنها اکنون خواهر و برادر ناتنی اند و در تلاشند تا با اقوام مشترکشان ارتباط برقرار کنند.