گفتند قاطعانه برخورد می کنیم ولی قاتلانه برخورد کردند.

کی فاسد نیست؟!

انگار راحتی به مقامات کشور ما نیامده و آب خوش نباید ازگلویشان پائین برود. چند روزی ست که بزن و بکش و بگیر و ببند دارند، قبلش هم یک جور دیگه گرفتار بودند.  

در یزد و با سخنان آقای روحانی کشمکش میان دولت و قوه ‌قضاییه ایران بر سر فساد علنی تر شد و به مرحله جدیدتری وارد شد.

وی عملکرد چند ماه گذشته قوه قضاییه برای برگزاری دادگاه‌ های ویژه مفاسد اقتصادی را به ایجاد «سر و صدا» برای «کلاه گذاشتن بر سر مردم» تشبیه کرد و گفت قوه قضائیه اگر راست میگه تکلیف سه تا پرونده را روشن کنه: پرونده فساد ۷/۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی، پرونده فساد ۹۴۷ میلیون دلاری صدا و سیما و پرونده فساد ۷۰۰ میلیون دلاری یک نهاد.

روحانی از قوه قضاییه خواست «حالا که فسادهای میلیون و میلیارد تومانی را رسیدگی می‌کنید، درباره فسادهای میلیارد دلاری هم برای مردم توضیح بدهید.»

در این کل کل کردن، سخنگوی قوه قضاییه صدایش بلند شد و از بی‌خبری روحانی اظهار تعجب کرد و گفت که برایش روشن نیست که چرا رئیس‌جمهور بعد از ۶ سال یاد پرونده بابک زنجانی افتاده است و چرا برخی از مدیرانی که دراین پرونده متهم به فساد بودند از سوی دولت ارتقای مقام پیدا کردند؟

بجای این بگومگوها اگرآقای روحانی از قوه قضائیه خواسته بود روشن کند کدام مقامی فاسد نیست و کدام سازمانی اختلاس نکرده چقدر راحت تر بود!

اینترنت را قطع کردند که اعتراضات مردم گسترش پیدا نکند، خودش شد یک اعتراض جدید!

زندگی را برایمان جهنم کرده اند تا به وجود جهنم شک نکنیم!

هفته پیش، دقیقا روز۲۴ آبان، بنام “روزنویسندگان دربند” نامگزاری شده.

خوشبختانه ما این یک غصه را نداشتیم چون در ایران نویسنده دربند نداریم،  بیشتر نویسندگان مان مال شمیران و سلسبیل و خیابان امیریه و اونجاها هستند!