گردهمایی بزرگ تورنتو برای همراهی و همدردی با پدران و مادران داغدیده که فرزندان خود را در تظاهرات خونین آبانماه از دست دادند.

زمان:  جمعه ۲۷دسامبر ۲۰۱۹ از ساعت ۲ تا ۴ بعد از ظهر

مکان: نورت یورک سیویک سنتر

همبستگی برای ایرانی دمکراتیک-  عدالت ۸۸ و شورای ایرانیان کانادا