تا مهلت تعیین شده پرداخت کنید

قبض های مالیات املاک شهرداری تورنتو با پست ارسال شده اند. شما باید آن را حداکثر تا مهلت تعیین شده در قبض پرداخت کنید تا مشمول جریمه و اعمال بهره نشوید.

قبض خود را دریافت نکرده اید؟ با ۳۱۱ تماس بگیرید.

برای آگاهی از مهلت ها و گزینه های پرداخت و نیز برنامه های کاهش مالیات به نشانیtoronto.ca/propertytax  مراجعه کنید.

به ۳۱۱ زنگ بزنید