ما همه آزادیخواهان تورنتو را فرا می خوانیم که با ما همراه شوند و در اعتراض به احکام  جدید اعدام و در حمایت از اعتصاب کارگران هفت تپه و همه ی کارگران اعتصابی سراسر ایران برخیزیم!