مسیر ویژه اتوبوس و دوچرخه

رانندگان می توانند از آن برای گردش امن استفاده کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به  Toronto.ca/rapidto مراجعه کنید.