شهروند – علی شریفیان: در حرکتی که دور انتظار توصیف شده انجمن پلیس انتاریو روز دوشنبه دو آگهی هر یک ۱۵ ثانیه در حمله به تیم هوداک از شبکه های تلویزیونی پخش کرده اند. این آگهی ها با این جملات تمام می شود: «ما به شما خدمت می کنیم. تیم هوداک در خدمت کیست؟» این انجمن که ۶۰۰۰ افسر پلیس و ۳۰۰۰ کارمند غیر نظامی در آن عضویت دارند به خاطر اینکه هوداک اعلام کرده قصد دارد ۱۰۰ هزار شغل را در بخش عمومی حذف کند و دستمزدها را هم در تمام ادارات و دوایر دولتی برای مدت دو سال ثابت نگه خواهد داشت به موضع گیری علیه رهبر محافظه کاران دست زده اند. با این حرکت این بحث در رسانه ها و در میان مردم و سیاستمداران مطرح شده که آیا شرکت پلیس در امور سیاسی درست است. در این باره نظرات موافق و مخالفی مطرح شده است. سی بی سی هم روی سایت خبری خود در کنار انتشار این گزارش همین پرسش را مطرح کرده و بیش از ۵۸ درصد شرکت کنندگان، حدود ۳۸۰۰ نفر، پاسخ داده اند «پلیس هم مانند اعضای هر حرفه و شغل دیگری این حق را دارد که از منافع خود دفاع کند.»

Tim-Hudak