نکته ها ۶۳

خانمی که شما باشید، قرارشد خانمی را انتخاب کنند وبیاورند جلوی دوربین واکسن بزند تا مردم باورکنند که واکسن ایرانی کرونا آماده شده، آنهم واکسنی که زنانه مردانه است. یعنی هم به مرد می شود تزریق کرد، هم به زن! ریسک و میسک هم نداره وکله گنده های مملکت هم از زن ومرد حاضرند تزریق کنند.

چه کسی را انتخاب کنیم، که خدا را خوش بیاید؟ دختررئیس ستاد اجرائی فرمان امام گفت من! وپرسید کی ازمن بهتر؟

عکاس ها و فیلمبردارها به تکاپوافتادند، لنزها را روی دوربین شان سوارکردند، باطری ها را کنترل کردند، عدسی دوربین را گردگیری کردند وگفتند ما حاضریم …

اجرا کنند گان گفتند تزریق کننده باید زن باشد، مشکلی نبود، پرستارچادری فراوان بود ویکی که حجابش حرف نداشت انتخاب شد اما خب، اگربازوی خانم را نشان بدهند چی؟ ای داد و بیداد، فکراینجایش را کسی نکرده بود!

چه کنیم وچه نکنیم که خلاف شرعی صورت نگیرد؟

گفتند چادررا می گیریم جلوی دوربین که بازوی خانم وسرنگ پیدا نباشد.

یکی پرسید درآن صورت مردم چه جوری باور می کنند که پشت این چادرسرنگی درکارهست ومایعی که داخل آن است واکسن ساخت ایران است؟

جواب دادند مگرکسی شک دارد؟ مگرما تابحال دروغی گفته ایم که کسی حرف مان را باورنکند؟

دیدند انصافن نه تا به حال درایران دروغی گفته شده و نه کسی کارخلافی کرده، دستوردادند پس نمایش ادامه پیدا کند. فلاش ها به کار افتاد وصدای چلق چلق دوربین های عکاسی بلند شد!

نشد دیگه!


آنطورکه شایع کرده اند آنجلا مرکل، صداعظم آلمان، وقتی نشست خودمانی وشوخی ها ولبخند های آقای خامنه ای را با سینما گران و شاعران دید، هوس کرد شبیه چنین مجلسی را به زبان آلمانی ترتیب بدهد، چهارتا جوک آلمانی بپراند، جوکی بگوید، لبخندی بزند و برعکس همیشه که می آید، نکته ای را می گوید ومی رود، حرفی بزند وشیرین زبانی بکند .
متاسفانه هنرمندان وشاعران آلمانی گفته اند ناین، یعنی نه، ما نمی توانیم روی زمین بنشینیم، وبه این بهانه پوچ ولوس، نشست خودمانی مرکل برگزارنشد! !

گرانی به داد مردم رسید!

شب یلدا و کریسمس وژانویه، ازشب هائی است که بشراختراع کرده برای دورهم بودن وگفتن وخندیدن ودرمواردی نوشیدن ورقصیدن.

درهمین حیص وبیص کرونا وارد ایران شد وشروع به قلع وقمع مردم کرد ولی جوان های گردن کلفت وسینه ستبربه توصیه های پزشکان توجهی نمی کردند ومی گفتند کرونا سگ کی باشه که طرف ما بیاد؟

داستان داشت به همین شکل ادامه پیدا می کرد ومردم بی توجه به کرونا دورهم جمع می شدند که گرانی دلش به حال ملت غیورایران وازبین رفتن آنان سوخت وگفت حالا که کسی به توصیه های بهداشتی توجهی نمی کند، من جلویشان را می گیرم!

آقائی که شما باشید، کاربه جائی رسید که یک دورهمی ساده با پفک نمکی وچیپس وپاپ کورن، یا به قول قدیمی ها چسفیل ، سربه فلک می زد وهمان جوان های گردن کلفت وسینه ستبری که ازکرونا نمی ترسیدند، گفتند این که نمیشه که حقوق یک ماه مان را دریک شب خرج یک کمی آب شنگولی وکمی چسفیل کنیم؟

یکی بهانه آورد که مادرم مریضه نمیتونم بیام، یکی گفت آبجیم از اردبیل اومده تهران زشته تنهاش بذارم. سومی گفت اتفاقن دخترخاله منهم قرارکرونا بگیره و گفته تا نگرفتم بیائین شب دورهم باشیم وباید برم وچهارمی ….

وبه این ترتیب ساده، وبا تدبیرو امیدی که گرانی اندیشید، شب نشینی ها بهم خورد، مردم توی خانه های خود نشستند وفال حافظ گرفتند!

برو یاد بگیر دخترجان!

خدا من را ببخشد، می خواهم چیزی بنویسم که می دانم بیشتراز دوسطرمی شود ومی دانم خواننده ندارد! اما چه کنم، هرنوشته ای را که نمی شود در دو سطر فشرده کرد و “رنگ و وانگش” کرد بلکه کسی ببیند وبخواند؟

صحبت ازخانم مرکل بود! کجاست این زن توی این کریسمس و دم دمای سال نو؟ اصلا این مملکت چه جوری اداره می شود. این که هی می نویسند آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را دارد و نمی دانم چی چی و چی چی، صاحبش کیه، رئیسش کیه؟ نخست وزیر ورئیس جمهورش کیه و کجاست؟ چرا حرفی نمی زنند؟

این خانم، یعنی خانم مرکل، که ازبس حرف نزده آدم اسم کوچکش هم یادش می رود، چه جوری این مملکت را اداره می کند که ما نمی فهمیم؟

۱۶ سال است صدراعظم آلمان است، ۱۶ تا سخنرانی درست وحسابی نکرده که دلمان خوش باشد. هروقت هم توی تلویزیون دیدیده ایمش، با همان لباس یکنواخت، بدون مقدمه دوکلام گفته ورفته …کجا میره؟ چیکارمی کنه؟ چشه؟ چرا اینقدر عجله داره؟ همیشه جوری با عجله میاد ومیره که آدم خیال میکنه غذاش روی گاز داره می سوزه !

کسی که مملکتی را اداره می کند، آنطورکه ما دیده ایم هرروز می آید جلوی دوربین تلویزیون پنج متر دورتر از دونفری که در۱۰ متری اش ساکت و صامت و مثل دکورنشسته اند می نشیند، با لبخند آمریکا را مسخره می کند، بد وبیراهی به اسرائیل می گوید، تعریف وتمجیدی از برادران لبنانی و یمنی و فلسطینی وعراقی می کند بعد از واکسن ایرانی که قراراست بزودی ساخته شود و در دنیا بهترین است تعریف وتمجیدی می کنه وسلام اله علی اجمعینی می گوید و بعد تلویزیون تصویرش را قطع می کند .

خانم مرکل یک بار از این کارها کرده که آدم دلش خوش باشد؟ یک بار آمده با پنجاه متر فاصله ته سالن بنشیند و فرمانی صادر کند؟ چیکارمی کنه این خانم؟ کجاست؟ چه جوری آلمان را اداره می کنه که ما نمی بینیم؟ خوب شد که دوره دیگر کاندیدا نمی شود و کنارمی رود. این که رسم اداره مملکت نیست، بلد نیستی برو جاهای دیگر را ببین ویاد بگیر دخترجان !

متن اعلامیه جدید حقوق بشر!

ازآنجا که یکی دو هفته قبل  روز جهانی حقوق بشربود ولی هیچکس درمورد حقوقی که بشر امروز به آنها دست یافته حرفی نزد، متن اصلاح شده آن که یواشکی ودست به دست می چرخد را برای شما منتشرمی کنیم  

۱- بشربنا به میل وخواسته خودش به دنیا نمی آید بنا براین حق ندارد بنا به میل وخواسته خودش هرغلطی دلش خواست بکند!

۲- تمام انسان ها ازهررنگ ونژاد وجنس باید به “نژاد برتر” درایران احترام بگذارند وهرجا پیدایشان شد چه توی ماشین لاکچری وچه بیرون لاکچری، به آنها  سلام کنند وعزت واحترام بگذارند!

۳- هرفرد حق دارد و باید اسم آزادی وامنیت فردی را شنیده باشد تا اگرشب ونصف شب کسی پرسید، هنگام جواب دادن به تته پته نیفتد

۴- غیرازآنها که به بردگی عادت کرده اند وآن را دوست دارند! هیچ فرد دیگری حق ندارد برده کسی شود مگرآنکه مجبورش کنند. بدیهی است مجبوری یک چیزخاصیه که کاریش نمیشه کرد!

۵- هیچکس حق ندارد مورد آزاروشکنجه قرارگیرد ولی اگرقرارگرفت حق ندارد توی اینترنت جاربزند وآبروی شکنجه گررا ببرد!

۶- هرانسانی حق دارد آدم های ثروتمند وقدرتمند کشورش را بشناسد تا اگر آنها را دید به جا آورد وبه آنها احترام بگذارد. احترام هم فقط یک سلام خشک وخالی نیست ها …. !

۷-  همه دربرابر حرفی که قدرتمندان می زنند ودستوری که می دهند برابرند . زن ومرد وکوچیک وبزرگ هم ندارد

۸- همینقدرش را که اجرا کنید، برای هفت پشت تان کافیست!

دروغ های ظریف!

انصافن تنها نمره قبولی در سال ۲۰ ۲۰ ، را باید به دروغ های ظریف داد .

منظورم آقای ظریف نیست ها! دروغ هائی که ظرافتی درآن ها بکاررفته بود. دروغی که گوینده اش درباره اش فکرکرده وگفته بود خدایا چه دروغی بگم که به دل مردم بنشیند؟!

من شخصا دوتا ازدروغ هائی را که درتمام این سالها شنیده ام وخوانده ام بیشتر ازبقیه می پسندم ولی نمی دانم کدام را دروغ شماره یک بنامم وکدام را دروغ شماره دو؟

۱- این زندگی را ما خودمان انتخاب کرده ایم !

۲-  من همانطور که توی اتوموبیل نشسته ام وبطرف محل کارم می روم ازمردم نظرسنجی می کنم !

کاشکی آقای احمدی نجات به عنوان یک متخصص! از این سرگردانی نجاتم می داد، قضاوت می کرد ومی گفت که کدام یک ازاین دروغ ها جالب تراست ؟!

شکار زیر دریایی

درگویا نیوز خواندم که نایب ‌رئیس مجلس فرموده اند زیردریایی اتمی آمریکا را می‌توانیم با تور ماهیگیری شکار ‌کنیم!

دوتا دوست نشسته بودند واسه هم چاخان می کردند. اولی گفت می دونی که کاربابای من پرورش اسبه؟ تازگی ها یک طویله بسیاربزرگ ساخته که اسب از اینورمیره توش، حامله میشه  از آنطرفش که خواست بیاد بیرون کره اش را به دنیا میاره!

دومی گفت به، اینکه چیزی نیست، بابای من یه چماق بلندی داره که هروقت هوس کنه باهاش ابرها را جابجا می کنه …

اولی خندید وبرای اینکه مچ دوستش را بگیره گفت آنوقت این چماق را شبها کجا میذاره که دزد نبره؟

دومی هم خندید و گفت میذاره توی طویله ای که بابای تو ساخته !

ماما نوئل، درلباس بابا نوئل و درخرابه های موصل

خزانه خالی خدا!

امروز صبح سوژه بدرد خوری به ذهنم نرسید که بنویسم. گفتم خدایا میشه از خزانه غیبت مطلب بدرد خوری به ذهنم برسانی؟

دوساعت وبیست دقیقه گذشت و نکته ای به ذهنم نرسید. فهمیدم رندان خزانه غیب خدا را هم مثل خزانه دولت خالی کرده اند ورفته اند کانادا !


همه چیز زندگی مان آخرین مدل است غیرازافکارمان. البته زیاد هم کهنه نیست، مال هزارسال پیشه!


هیچکس مثل ظریف ازماسک دلخورنیست. خنده هاش دیده نمیشه!


دیدن آدم بدون ماسک، از دیدن جن هم تعجب آورتره!


شب یلدا نه انارخوردیم ونه هندوانه.  ببینم دبیرکل سازمان ملل یه اظهارتاسف خشک وخالی می که که دلمون خوش باشه؟!


این روزهای کرونائی سرد را فقط یک انتخابات با وعده های داغ میتونه جبران کنه.  خدایا انتخابات ۱۴۰۰ را برسون!