فرود موفق پروتوتایپ SN10 فضاپیمای استارشیپ کمپانی spacex بعد از دو بار تلاش ناموفق پروتوتایپ های قبلی برای فرود عمودی.
این سفینه دقیقه ای بعد از فرود منفجر شد.