در شمال افغانستان، انگور را در گِل می گذارند و وقتی که فصلش به اتمام رسید، گِل را می شکنند و همانند میوه های تازه، مصرف می کنند